Sandbox

Sandbox is a multipurpose HTML5 template with various layouts which will be a great solution for your business.

Contact Info

Moonshine St. 14/05
Light City, London

info@email.com
00 (123) 456 78 90

Learn More

Follow Us

ALGEMENE VOORWAARDEN

schildersbedrijf het kleurtje  hanteert de algemene voorwaarden voor de schilders-, onderhouds-, en glaszetbranche in Nederland, vastgesteld door Koninklijke OnderhoudNL, vereniging van (restauratie-) schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven.

Artikel 1: Definities

1. Opdrachtnemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het werk is opgedragen.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het werk opdraagt.
3. Bestek: De beschrijving van het werk, de daarbij behorende tekeningen en de voor het werk geldende voorschriften en voorwaarden.
4. Werk: Het uit te voeren werk of de te verrichten levering of dienst.
5. Overeenkomst: De definitieve opdrachtverlening van opdrachtgever aan opdrachtnemer.
6. Dag: Kalenderdag.
7. Werkdag: Een kalenderdag, tenzij deze valt op een algemeen erkende, of voorgeschreven rust- of feestdag, vakantiedag.
8. Offerte: De schriftelijke aanbieding met de omschrijving van het werk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
2. In de offerte van opdrachtnemer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard. Bij opdrachtbevestiging door opdrachtgever kan deze toepasbaarheid niet opzij worden gezet. Ook indien de opdrachtgever zijn algemene voorwaarden toepasselijk verklaart of bedingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer opzij zet, blijven de algemene voorwaarden van opdrachtnemer integraal van toepassing.
3. In geval van strijdigheid tussen de bepalingen in de algemene voorwaarden en de bepalingen uit de overeenkomst hebben de bepalingen uit de overeenkomst voorrang.

Artikel 3: Offerte

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, wat betekent dat opdrachtnemer niet verplicht is deze gestand te doen.
2. Elke offerte is een ondeelbaar geheel en geldt gedurende 30 dagen na dagtekening, tenzij anders schriftelijk vermeld.
3. Alle aanbiedingen vinden plaats volgens bestek en/of prijsaanvraag.
4. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
5. De offerte vermeldt, indien mogelijk, het tijdstip waarop het werk aanvangt.
6. De offerte geeft inzicht in de prijs en de prijsvormingsmethode: aanneming, richtprijs of regie.
a. Bij aanneming komen de partijen een vast bedrag (aanneemsom) overeen waarvoor het werk zal worden verricht.
b. Bij richtprijs doet de opdrachtnemer een zo nauwkeurig mogelijke schatting van de kosten van het werk.
c. Bij regie doet de opdrachtnemer nauwkeurige opgave van de prijsfactoren uurtarief en eenheidsprijzen van benodigde materialen en hulpmiddelen.
7. Indien na een offerte een opdracht uitblijft, kunnen de kosten van de voorbereiding en het opstellen van de offerte in rekening worden gebracht. De opdrachtgever moet hiermee vooraf schriftelijk instemmen.

Artikel 4: Totstandkoming van de Overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer. Wijzigingen in de overeenkomst of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen schriftelijk overeen te komen.

**Artikel 5: Prijswijziging**

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor overeengekomen prijzen te verhogen. Dit kan alleen gemotiveerd, vooraf voor nog niet verschuldigde termijnen. De verhoging moet het gevolg zijn van een na de totstandkoming van de overeenkomst optredende verandering van omstandigheden. Deze moet van zodanige aard zijn dat van opdrachtnemer de gebondenheid aan de overeengekomen prijzen redelijkerwijs niet kan worden verlangd.

Artikel 6: Rechten en Verplichtingen van de Opdrachtnemer

1. De opdrachtnemer zal het werk naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de opdrachtnemer, tenzij anders overeengekomen.
2. Opdrachtnemer neemt bij de uitvoering van het werk het daarop van toepassing zijnde bestek in acht, zoals dit van kracht zal zijn ten tijde van de uitvoering van het werk.
3. De opdrachtnemer zorgt ervoor dat het werk wordt verricht door bevoegde personen.
4. De opdrachtnemer is, indien hij de opdrachtgever heeft gewaarschuwd en de opdrachtgever desalniettemin uitvoering van de betreffende werkzaamheden op een ondeugdelijke ondergrond heeft verlangd, niet aansprakelijk voor het uitgevoerde werk op deze ondergrond.
5. De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat aan de wettelijke verplichtingen, die verband houden met de afdracht van sociale premies en loonbelasting en die in verband staan met het aan hem opgedragen werk, stipt wordt voldaan.

Artikel 7: Rechten en Verplichtingen van de Opdrachtgever

1. De opdrachtgever stelt de opdrachtnemer in de gelegenheid het werk te verrichten.
2. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over het volledige bestek, de benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen) en de overige voor het werk te verschaffen gegevens.
3. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet tot het werk van de opdrachtnemer behoren zodanig en tijdig zijn verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien toch vertraging ontstaat, dient de opdrachtgever de opdrachtnemer daarvan tijdig in kennis te stellen.
4. Indien de aanvang van het werk is vertraagd door omstandigheden die voor het risico van de opdrachtgever komen, moet de opdrachtgever de daarmee verband houdende schade en kosten vergoeden.
5. Indien de voortgang van het werk wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor de opdrachtgever aansprakelijk is, moeten de daaruit voortvloeiende schade en kosten door de opdrachtgever worden vergoed.
6. De opdrachtgever draagt het risico van schade veroorzaakt door gebreken in materialen of hulpmiddelen die door hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel zijn verlangd. Als de gebreken voor opdrachtnemer kenbaar zijn, moet hij de opdrachtgever hierop wijzen.
7. De opdrachtgever verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden voor de voor het werk benodigde nutsvoorzieningen. De benodigde elektriciteit, gas en water en eventuele overige nutsvoorzieningen zijn voor zijn rekening.
8. De opdrachtgever nodigt opdrachtnemer uit aanwezig te zijn bij alle bouwvergaderingen die direct of zijdelings betrekking hebben op diens werkzaamheden of de voortgang daarvan.
9. De opdrachtgever stelt bouwvoorzieningen waaronder steigervoorzieningen beschikbaar indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn. De bouw- en steigervoorzieningen moeten voldoen aan wettelijke voorschriften alsmede aan de door de Inspectie SZW gestelde of te stellen veiligheidsvoorschriften.
10. De opdrachtgever zorgt ervoor dat toegangswegen en aanvoerwegen zodanig worden aangelegd en onderhouden dat het materiaal te allen tijde in volle ladingen binnen werkafstand van het gebouw kan worden gebracht.
11. Het personeel van de opdrachtnemer heeft vrije toegang tot de aanwezige toiletten, schaftlokalen of kantines op of bij het werk.
12. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opzet en uitvoering van het werk zodanig is dat schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt.
13. De opdrachtgever stelt de voorzieningen beschikbaar voor het inzamelen van chemisch en bouwafval indien deze op of bij het bouwwerk aanwezig zijn.
14. De opdrachtgever zorgt voor orde en veiligheid op het werk en voor de goede staat van te verwerken materialen en materieel dat door hem ter beschikking wordt gesteld.
15. De verplichtingen vermeld onder de voorafgaande leden geven de opdrachtgever geen aanspraak op vergoeding tegenover de opdrachtnemer.

Artikel 8: Meerwerk en wijzigingen in omvang van het werk

Wijzigingen in de opdracht en meer- en minderwerk moeten worden verrekend, ook indien zij niet schriftelijk zijn opgedragen.

Artikel 9: Uitvoeringsduur, uitstel van oplevering

1. De termijn waarbinnen het werk moet zijn opgeleverd staat in de overeenkomst uitgedrukt:
a. in een aantal werkbare werkdagen;
b. in een aantal werkdagen, -weken of -maanden;
c. door een bepaalde dag te noemen.
2. Indien een termijn is uitgedrukt in een aantal werkbare dagen, worden werkdagen, respectievelijk halve werkdagen als onwerkbaar beschouwd, wanneer daarop door omstandigheden buiten de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer gedurende ten minste vijf uren, respectievelijk ten minste twee uren, door het grootste deel van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt.
3. Als de oplevering van het werk zou moeten plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
4. De termijn waarbinnen het werk moet worden opgeleverd, kan door partijen worden verlengd. Indien door overmacht, door voor rekening van opdrachtgever komende omstandigheden, of door het aanbrengen van bestekswijzigingen dan wel van wijzigingen in de uitvoering van het werk door of namens de opdrachtgever, kan van de opdrachtnemer niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd en heeft hij recht op termijnverlenging.

 

Artikel 10: Opneming en goedkeuring

1. De opneming van het werk vindt plaats op schriftelijke aanvrage van de opdrachtnemer waarin deze meedeelt op welke dag het werk naar zijn oordeel voltooid zal zijn.
2. De opneming vindt zo spoedig mogelijk plaats, uiterlijk binnen acht dagen na de in het eerste lid bedoelde dag. De datum en het tijdstip van opneming worden aan de opdrachtnemer tijdig en zo mogelijk drie dagen tevoren schriftelijk medegedeeld.
3. Nadat het werk is opgenomen wordt aan de opdrachtnemer binnen acht dagen meegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd. Bij het eventueel niet goedkeuren is dat met opgaaf van de gebreken die de redenen voor de onthouding van de goedkeuring zijn. Wordt het werk goedgekeurd dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop de desbetreffende mededeling aan de opdrachtnemer is verzonden.
4. Binnen acht dagen na opneming moet een schriftelijke mededeling of het werk al dan niet is goedgekeurd aan de opdrachtnemer zijn verzonden. Is dat niet het geval, dan wordt het werk geacht te zijn goedgekeurd.
5. Kleine gebreken die redelijkerwijs voor een nog volgende betalingstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele ingebruikneming niet in de weg staan. De opdrachtnemer is gehouden de in dit lid bedoelde gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Artikel 11: Oplevering

1. Wanneer partijen een datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op deze datum opgeleverd. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd indien het werk is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
3. Het werk wordt goedgekeurd of geacht te zijn goedgekeurd als:
a. De opdrachtgever dit aan de opdrachtnemer mededeelt.
b. De opdrachtgever het object waaraan het werk is verricht weer in gebruik neemt, met dien verstande dat door het in gebruik nemen van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en Overmacht

1. Opdrachtnemer kan zich beroepen op overmacht. Hierdoor is de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend. Deze oorzaak ligt evenmin in zijn risicosfeer. Hierdoor kan van de opdrachtnemer niet gevergd worden dat het werk binnen de overeengekomen termijn wordt opgeleverd. De opdrachtnemer heeft recht op termijnverlenging, of is gerechtigd de uitvoering van het werk te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan de opdrachtgever.
2. Wordt de uitvoering van het werk onmogelijk door een oorzaak die de opdrachtgever niet kan worden toegerekend (overmacht) en evenmin in zijn risicosfeer ligt dan is deze gerechtigd het werk te doen beëindigen tegen vergoeding van door de opdrachtnemer gemaakte kosten.
3. Onder overmacht wordt verstaan alle van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheden welke redelijkerwijs de nakoming van de overeenkomst zeer moeilijk dan wel onmogelijk maken. Hieronder vallen onder andere: vertraagde levering van tijdig bestelde materialen; transportmoeilijkheden; mechanische en andere storingen die de opdrachtnemer in zijn bedrijf treffen. Bovendien gelden in ieder geval ook: misdaad, molest; brand; werkstaking; uitsluiting; oproer; bezetting, natuurrampen; overstromingen; epidemieën of oorlog.
4. De partij die zich beroept op het niet nakomen van de overeenkomst door de wederpartij is gehouden alle nodige maatregelen te nemen ter beperking van de te lijden schade. Indien deze maatregelen kosten met zich meebrengen, zullen deze kosten door de tegenpartij worden vergoed.

Artikel 13: Zekerheid

1. De opdrachtnemer kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de opdrachtgever.
2. Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtnemer zekerheid bedingen, indien hij goede grond heeft te vrezen dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien en zolang de opdrachtgever in dit geval weigert, of niet in staat is zekerheid te stellen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden naar keuze van de opdrachtnemer.
3. Partijen behouden zich het recht voor de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen in het geval de wederpartij:
a. In surséance van betaling verkeert;
b. In staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 14: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze.
2. Na het verstrijken van de betaaltermijn is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever, zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen minimaal 15% over de openstaande factuur.
6. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 15: Tussentijdse termijnen

1. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient deze telkens plaats te vinden 14 dagen na de dag waarop de opdrachtnemer de termijnfactuur aan de opdrachtgever heeft toegezonden.
2. Indien de opdrachtgever met de betaling van een termijn in gebreke blijft, is de opdrachtnemer gerechtigd het werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde termijn is voldaan. Het in de vorige zin bepaalde laat het recht van de opdrachtnemer op vergoeding van kosten, schade en interesten onverlet.
3. Binnen een redelijke termijn na de oplevering dient de opdrachtnemer de eindafrekening in. Deze bevat onder andere een specificatie van meer- en minderwerk. In de eindafrekening is opgenomen al hetgeen de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst van de opdrachtgever te vorderen heeft. Eventueel reeds betaalde termijnen worden in mindering gebracht op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 16: Auteursrecht en Intellectuele Eigendom

Het auteursrecht en intellectuele eigendomsrecht van door opdrachtnemer geleverde materialen berust bij de opdrachtnemer. Dit betreft alle verstrekte stukken, zoals offertes, projectbeschrijvingen, readers, presentaties, hand-outs, rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen of software. Al deze materialen zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever. Het is niet toegestaan het materiaal te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook. Het is niet toegestaan het materiaal opnieuw te exploiteren of te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor het ter beschikking is gesteld. Van deze bepalingen kan in de offerte worden afgeweken, maar slechts expliciet.

Artikel 17: Risico- en Eigendomsvoorbehoud

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht van eigendom voor van alle geleverde materialen, onderdelen daarvan dan wel gereedschappen voor zover de geleverde materialen nog niet zijn verwerkt.
2. Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen – bestemd respectievelijk nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden – ter plaatse van het werk respectievelijk op het bouwterrein zijn aangevoerd, draagt de opdrachtgever het risico van schade, van welke aard dan ook aan deze materialen, onderdelen en gereedschappen, daaronder begrepen de schade op grond van ontvreemding, brand, waterschade en molest. Dit lijdt uitzondering indien en voor zover de opdrachtgever kan aantonen dat beschadiging door welke oorzaak dan ook het gevolg is van nalatigheid aan de zijde van de opdrachtnemer.

Artikel 18: Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebreken aan door haar geleverde diensten, tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer kan nooit het factuurbedrag te boven gaan.
3. Opdrachtnemer zorgt voor een deugdelijke verzekering tegen aansprakelijkheid. Eventuele schadevergoeding kan nimmer het maximale uitkeringsbedrag van deze verzekering overstijgen.
4. Opdrachtnemer bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor

wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.
5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

**Artikel 19: Persoonsregistratie**

1. De persoonsgegevens van de opdrachtgever en eventuele andere betrokken personen, wiens opdracht door opdrachtnemer is aanvaard, zullen in haar klantenbestand worden opgenomen.
2. Opdrachtnemer bewaart zo min mogelijk persoonsgegevens, in ieder geval geen bijzondere gegevens.
3. De gegevens zullen zo kort mogelijk worden bewaard.
4. Opdrachtnemer verstrekt zonder toestemming van de opdrachtgever geen persoonsgegevens aan derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

Artikel 20: Toepasselijk Recht

Het Nederlandse recht is op deze overeenkomst van toepassing. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de rechtbank die bevoegd is in het arrondissement waarin de opdrachtnemer gevestigd is. Het staat opdrachtnemer vrij om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. Het bij gerechtelijke uitspraak ongeldig verklaren van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden laat alle overige bepalingen onverlet.

Artikel 21: Versies

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van opdrachtnemer. Zij worden op verzoek toegezonden en zijn altijd te raadplegen door de opdrachtgever. Opdrachtgever is bekend met de inhoud van de voorwaarden. Het staat opdrachtnemer vrij om een nieuwe versie van de voorwaarden te publiceren. Deze is van toepassing op na de datum van publicatie aangegane overeenkomsten.

Contactgegevens:

schildersbedrijfhetkleurtje

Zeelt 4
2742NT Waddinxveen